Żłobek Gminny "Promyczek" prowadzi nabór dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat na rok szkolny 2018/2019.

Chętnych rodziców zapraszamy do zapisania swoich małych pociech do naszego żłobka.

Rekrutacja trwa przerz cały rok do momentu wyczerpania wolnych miejsc w żłobku. 

Wniosek do żłobka
Zaświadczenie od lekarza
UPOWAŻNIENIE do odbioru dziecka
FORMULARZ_KONTYNUACJI ŻŁOBKA 2019 2020

Deklaracje rodziców opiekunów prawnych dziecka
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 9/2018
z dn. 14.03.2018r.
 
REGULAMIN REKRUTACJI
DO ŻŁOBKA GMINNEGO „PROMYCZEK” W LINIPOSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2016r. poz.157, z 2017r. poz. 60, 1428) oraz Uchwała nr 199/XXI/VII/2016 Rady Gminy Linia w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego „Promyczek” dla którego organem prowadzącym jest Gmina Linia oraz nadania mu statutu z dnia 6 grudnia 2016r., Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. -tekst jednolity (Dz.U. z 2016 poz. 922)
§ 2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Dyrektorze -oznacza to Dyrektora Żłobka Gminnego „Promyczek” w Lini,
2. Żłobku- oznacza to Żłobek Gminny „Promyczek” w Lini
3. Regulaminie -oznacza to „Regulamin rekrutacji dzieci do żłobka na rok szkolny 2018/2019”
4. Postępowaniu rekrutacyjnym -oznacza to proces naboru dzieci do żłobka w rekrutacji wg kryteriów ustalonych w regulaminie,
5. Rodzicu –oznacza to również opiekunów prawnych dziecka,
6. Wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,
7. Samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
 
§ 3

Regulamin rekrutacji dzieci do żłobka ustala warunki przyjmowania dzieci do żłobka.ZASADY DOKONYWANIA NABORU DZIECI DO ŻŁOBKA
 
§ 4

Nabór do żłobka przeprowadza Dyrektor w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 
§ 5

Żłobek jest powołany do sprawowania opieki dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia, a w szczególnych przypadkach do lat 4, przez 10 godzin dziennie.
 
§ 6

Podstawowa rekrutacja dzieci do żłobka odbywa się raz w roku. Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do żłobka w ciągu roku szkolnego, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami z uwzględnieniem prowadzonej przez żłobek listy rezerwowej dzieci oczekujących na przyjęcie.
 
§ 7

Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają dzieci obojga pracujących rodziców (opiekunów prawnych), wychowywane samotnie przez pracującego (uczącego się) rodzica (opiekuna prawnego), dzieci niepełnosprawne, dzieci rodzica (prawnego opiekuna), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dzieci z rodzin wielodzietnych i zamieszkałych na terenie gminy Linia.
 
§ 8

Rodzice zobowiązani są złożyć kartę zgłoszenia dziecka do żłobka (załącznik nr 2), która dostępna jest w placówce lub można ją pobrać ze strony internetowej żłobka: http://www.zlobeklinia.pl/
 
§ 9

Dzieci aktualnie korzystające z usług żłobka nie biorą udziału w rekrutacji. Dzieci te kontynuują pobyt w żłobku na dany rok szkolny na podstawie złożonej Karty kontynuacji (załącznik nr 3) potwierdzającej przedłużenie pobytu dziecka w żłobku.
 
§ 10
 
W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w żłobku na dany rok szkolny, przyjęć dzieci dokonuje dyrektor.
W sytuacji, kiedy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w żłobku na dany rok szkolny, dyrektor zarządzeniem powołuje komisję rekrutacyjną.
Komisja ma prawo podczas posiedzenia w sytuacji tego wymagającej wypracować dodatkowe kryteria przyjęć.

 
§ 11
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
1.Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w żłobku w tym zakresie przepisami.
2.Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w żłobku przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora żłobka została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 
§12

HARMONOGRAM NABORU DO ŻŁOBKA GMINNEGO „PROMYCZEK” W LINI NA ROK SZKOLNY 2019/2020
 
Zakres zadań Terminy
Przyjmowanie Kart kontynuacji dziecka uczęszczania do Żłobka (dotyczy rodziców, którym kończy się umowa w sierpniu w danym roku kalendarzowym) Od 15 kwietnia do 26 kwietnia 2019 roku
Ustalenie liczby wolnych miejsc w żłobku Od 29 kwietnia do 30 kwietnia
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wolnych miejscach w żłobku i obowiązujących kryteriach naboru. 30 kwietnia 2019 roku
Składanie wniosków wraz z załącznikami/ dokumentami Od 1 maja do 15 maja 2019 roku
Weryfikacja wniosków Od 16 maja do 20 maja 2019 roku
Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do wiadomości publicznej listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 21 maja 2019 (jeśli data przypada na dzień niepracujący, to kolejny dzień, który jest pracujący) poprzez wywieszenie list w placówce
Potwierdzenie przez rodziców woli pobytu dziecka w żłobku Od 21maja do 26 maja 2019
Podanie do publicznej wiadomości dzieci przyjętych i nieprzyjętych do żłobka 27 maja 2019 (jeśli data przypada na dzień niepracujący, to kolejny dzień, który jest pracujący)
Możliwość składania wniosków o sporządzenie odmowy przyjęcia Do 7 dni od podania do publicznej wiadomości dzieci przyjętych i nieprzyjętych
Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia