KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Gminny „Promyczek” z siedzibą w Lini, ul. Kaszubska 15, 84-223 Linia, reprezentowany przez Dyrektora Żłobka;
 2. Inspektorem ochrony danych w Żłobku Gminnym „Promyczek” w Lini jest Pani Paulina Gafka, tel. (058) 6788560  , e-mail: rodo@gminalinia.com.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zbierania i przetwarzania na podstawie m.in. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. z 2018 r., poz. 603, 650) oraz innych regulacjach nałożonych na Żłobek;
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla Żłobka; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Placówki Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów
  prawa, a ich podawanie przez rodzica/ prawnego opiekuna dziecka/ klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych rodzice/ prawni opiekunowie dziecka/ klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia.
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA ZE ŻŁOBKA
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Żłobek Gminny „Promyczek” znajdujący się na ulicy Kaszubskiej 15 w Lini.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Paulina Gafka z którą można skontaktować się poprzez adres e-mail rodo@gminalinia.com.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
 • obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 • umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • realizacji  obowiązków  prawnych  związanych  z  działalnością wychowawczą i opiekuńczą,
 • promocji działalności żłobka oraz osiągnięć i umiejętności dziecka za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) wyrażoną w trybie  art. 6 pkt 1. a) Rozporządzenia RODO.
 1. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie archiwizowane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 3. Posiada Pani / Pan prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
 • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 1. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
 2. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.
 3. Dane osobowe zostały pozyskane od rodziców/ prawnych opiekunów dziecka w celu realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych żłobka.