REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA GMINNEGO „PROMYCZEK”

W LINI

 

PODSTAWA PRAWNA

§ 1

Żłobek funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz opracowane na ich podstawie regulaminy wewnętrzne, a przede wszystkim na podstawie:

1)      ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235),

2)      Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy

3)      ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r . Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

4)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 15, poz.148 ze zm.),

5)      Uchwała Rady Gminy nr 199/XI/VII/2016 z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka „Promyczek” oraz nadania mu statusu.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1.      Siedziba Gminnego Żłobka „PROMYCZEK” mieści się w Lini przy ul. Kaszubskiej 15.   

2.      Żłobek jest samodzielną, wydzielona organizacyjnie gminą jednostką budżetową.                               

3.      Żłobek nie posiada osobowości prawnej.                                                                                     

4.      Organem prowadzący Żłobek jest Gmina Linia.

§ 3

1.      Żłobek funkcjonuje przez cały rok w systemie jednozmianowym, z wyjątkiem przerwy urlopowej ustalonej przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora Żłobka.

2.      Żłobek prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-17.00.      

3.      Żłobek czynny jest cały rok, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.                                  

4.      Dziecko może przebywać w żłobku maksymalnie 10 godzin.                                                     

5.      Dzieci należy przyprowadzać do żłobka do godziny 9.00.                  Rodzice, Opiekunowie prawni zobowiązani są do zgłoszenia spóźnienia lub nieobecności dziecka.

§ 4

Za pobyt dziecka rodzice zobowiązani są wnosić opłaty najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc następny, w wysokości i na zasadach określonych w umowie.

Za nieterminowe uiszczanie opłat będą naliczane odsetki w wysokości ustawowej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu z osobą kierującą żłobkiem, istnieje możliwość przebywania dziecka w żłobku dłużej niż 10 godzin dziennie za dodatkową opłatą. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 50zł.

ZADANIA ŻŁOBKA

§5

Do zadań Żłobka należy między innymi:

1)      opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania placówką;

2)      zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy;

3)      realizowanie założeń wychowania żłobkowego poszerzone o doskonalenie umiejętności muzycznych, plastycznych, zdrowotnych, ekologicznych;

4)      wykorzystanie nowoczesnych metod pracy z dziećmi (m.in.: bajkoterapia, wierszyki masażyki, wszelkiego rodzaju zabawy);

5)      osiąganie celów zgodnych z polityką zdrowotną;

6)      ciągłe doskonalenie efektów swojej pracy.

§6

Udzielane świadczenia obejmują zgodnie z planem dnia dostosowanym do wieku dziecka:

1)   miłą, domową atmosferę,

2)   profesjonalną opiekę,

3)   wyżywienie,

4)   zabiegi pielęgnacyjne,

5)   zabawy dydaktyczno-wychowawcze,

6)   doraźną opiekę medyczną (pielęgniarki),

7)   imprezy okolicznościowe.

§7

Plan dnia żłobka dopasowany jest do poszczególnych grup wiekowych, zgodnie z potrzebami

dzieci.

Personel żłobka do potrzeb i możliwości każdego dziecka podchodzi indywidualnie.

§8

Rodzice i opiekunowie grupy powinni ze sobą współpracować ze względu na dobro dziecka.

§9

Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i cenne przedmioty przyniesione przez

dziecko.

 

ORGANIZACJA ŻŁOBKA

§10

Podział zadań dla wszystkich stanowisk dokonuje dyrektor placówki.

§11

W skład Żłobka wchodzą następujące stanowiska:

1)      Dyrektor,

2)      Opiekun,

3)      Pielęgniarka,

4)      Pomoc opiekuna,

5)      Sprzątaczka.

§12

Strukturę organizacyjną Żłobka określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu.

WYŻYWIENIE DZIECI W ŻŁOBKU

§13

1.      Dzieci korzystają z całodziennego wyżywienia składającego się z posiłków w zależności od potrzeby zgłoszonej przez opiekuna: śniadanie, obiad, podwieczorek;

2.      Wysokość opłaty za wyżywienie ustala co roku Dyrektor Żłobka.

3.      Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za wyżywienie i pobyt dziecka w Żłobku określa umowa zawierana pomiędzy Dyrektora Żłobka a rodzicami dziecka.

4.      W przypadku dzieci wymagających zróżnicowanej diety ze względu na schorzenia, alergie, dopuszczalne jest dostarczanie dodatkowej żywności w porozumieniu z właścicielem placówki.

5.      Żywienie dzieci do 1 roku życia według wskazań rodziców.

6.      W przypadku karmienia dziecka mlekiem matki żłobek zapewnia możliwość przechowywania pokarmu i podawania go dziecku.

7.      Wyżywienie jest zapewniane przez zewnętrzną, wyspecjalizowaną w żywieniu dzieci firmę cateringową, która zadba o najwyższą jakość posiłków.

§14

1.      Do żłobka przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe. W przypadku stwierdzenia choroby u dziecka opiekun w żłobku niezwłocznie powiadamia Rodziców, Opiekunów dziecka.    

2.      Rodzic, Opiekun ma obowiązek odebrać dziecko ze żłobka. Nieobecność dziecka spowodowana chorobą, szczególnie chorobą zakaźną, Rodzic, Opiekun ma obowiązek zgłosić w dniu zachorowania. Personel nie podaje dzieciom lekarstw (za wyjątkiem chorób przewlekłych i alergii).

 

WYPOSAŻENIE ŻŁOBKA

§15

Żłobek zapewnia:

1)      łóżeczko/leżaczek, pościel (podpisane z przeznaczeniem indywidualnym dla każdego dziecka)

2)      nocnik - w żłobku (podpisany z przeznaczeniem indywidualnym dla każdego dziecka)

3)      zastawę stołową przeznaczoną do spożywania posiłków(jednorazowo)

4)      całodzienne wyżywienie w zależności od rodzica

5)      pomoce dydaktyczne

6)      podstawowe przybory higieniczne (papier toaletowy, mydło, ręczniki papierowe)

7)      ubezpieczenie od nieszczęśliwego wypadku ( w zależności od rodzica/opiekuna prawnego)

§16

Rodzice, Opiekunowie zapewniają dziecku: (wszystkie przedmioty należy podpisać)

1)      buty na zmianę z podeszwą antypoślizgową,

2)      ubranie na zmianę (2 komplety),

3)      pieluchy jednorazowe (jeśli dziecko ich używa),

4)      piżamkę,

5)      2 butelki na mleko + mieszankę mleczną

6)      smoczek na łańcuszku( jeśli dziecko używa)

7)      szczoteczkę do zębów,

8)      ulubioną „przytulankę” dziecka

9)      śliniaczki foliowe, fartuszek foliowy.

§ 17

1.      Na terenie placówki dziecko jest pod opieką personelu od momentu przyjęcia do grupy do czasu odebrania dziecka z grupy przez Rodzica lub inną upoważnioną osobę.

2.      Po przyjściu do Żłobka Rodzic powinien rozebrać z okrycia wierzchniego Dziecko i tak przygotowane przekazać do zajęć opiekunce/nauczycielce (tak samo przed wyjściem do obowiązku rodzica należy ubranie dziecka w okrycie wierzchnie).

3.      Do odbioru dzieci z placówki upoważnieni są tylko Opiekunowie prawni lub osoby przez nich wyznaczone wcześniej pisemnie. Upoważnienie jest przechowywane wraz
z dokumentacją dziecka na terenie placówki.

 

PRZYJMOWANIE DZIECKA DO ŻŁOBKA

§18

1.      Zapisy prowadzone są przez cały rok.

2.      Do żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice zamieszkują na terenie Gminy Linia.

3.      Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają:

1)      Dzieci obojga rodziców pracujących zawodowo lub uczących się;

2)      Dzieci rodzica samotnie wychowującego dziecko;

3)      Dzieci niepełnosprawne, podsiadające orzeczenie o niepełnosprawności;

4)      Dzieci rodzica, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;

5)      Dzieci z rodzin wielodzietnych;

6)      Dzieci kontynuujące pobyt z poprzedniego roku oraz ich rodzeństwo.

4.      Dzieci z poza Gminy Linia będą przyjmowane do Żłobka na dany rok szkolny tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Linia i posiadania wolnych miejsc w Żłobku.

 

WYPISANIE DZIECKA ZE ŻŁOBKA

§19

1. Placówka może skreślić Dziecko z listy wychowanków Żłobka w przypadkach:

1)      Naruszenia przez Rodziców godzin przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka,

2)      Systematycznego opóźniania przez Rodziców płacenia czesnego,

3)      Zatajenia przez Rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiającego prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie,

4)      Naruszenia przez Rodziców zasad harmonijnej współpracy z placówką i innymi Rodzicami.

2. Placówka ma prawo rozwiązać umowę z 14 dniowym, pisemnym wypowiedzeniem z mocą obowiązującą od ostatniego dnia następnego miesiąca.

3. Rodzice mają prawo rozwiązać umowę z 14 dniowym, pisemnym wypowiedzeniem z mocą obowiązującą od ostatniego dnia następnego miesiąca.

4. Brak pisemnego wypowiedzenia umowy nie zwalnia Rodziców od obowiązku opłat z tytułu czesnego.

ZAKRESY ZADAŃ DYREKTORA I PRACOWNIKÓW

§20

1.      Dyrektor jest przełożonym służbowym pracowników Żłobka „Promyczek”.

2.      Szczegółowe zadania Dyrektora określa Wójt Gminy.

3.      Szczegółowe zadania pracowników placówki określa Dyrektor.

 

§21

Do zakresu obowiązków dyrektora należy:

1.      Organizowanie pracy Żłobka i nadzór nad jej prawidłowym funkcjonowaniem przez podejmowanie decyzji gospodarczych, finansowych i organizacyjnych zgodnie z przepisami prawa;

2.      Dysponowanie w ramach udzielonych upoważnień i pełnomocnictw środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe, zgodne z obowiązującymi przepisami, wydatkowanie;

3.      Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych i prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem jednostki;

4.      Budowanie pozytywnego wizerunku jednostki, doskonalenie standardów opieki w żłobku;

5.      Zapewnienie właściwych warunków pracy i przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i ppoż.;

6.      Przyjmowanie skarg i wniosków z zakresu działania Żłobka oraz nadzorowanie należytego ich załatwienia;

7.      Opracowanie i zatwierdzenie: projektów planów rzeczowych i finansowych Żłobka, sprawozdań finansowych i statystycznych, pism wychodzących z jednostki, dokumentów w sprawach organizacyjnych, płacowych i dotyczących kontroli wewnętrznej oraz aktów normatywnych;

8.      Sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju, psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

9.      Kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczą, zdrowotną oraz merytoryczną żłobka;

10.  Zapewnienie dzieciom oraz pracownikom merytorycznym, administracyjnym i obsługi bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w żłobku;

11.  Ustalenie planu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców dzieci;

12.  Nadzów nad sposobem dokumentowania przez opiekunów przebiegu pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz dokumentowania zajęć, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami;

13.  Współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę żłobka;

14.  Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji żłobka;

15.  Przyjmowanie oraz skreślenie dziecka z listy uczęszczających do żłobka zgodnie z ustalonymi w statucie zasadami oraz zawieranie umów cywilno-prawnych o świadczenie usług z rodzicami bądź opiekunami dzieci o świadczenie usług przez żłobek w imieniu założyciela, w porozumieniu z nim i uzyskaniu jego akceptacji;

16.  Proponowanie zmian w statucie;

17.  Pozyskuje sponsorów;

18.  Przewodniczy Radzie Opiekuńczo-Wychowawczej.

 

§22

Do zakresu obowiązku opiekuna należy:

1.      Przyjmowanie dzieci do żłobka;

2.      Układanie rozkładu dnia dla dzieci w swojej grupie;

3.      Wykonywanie różnych zabiegów pielęgnacyjnych, a także stałe oddziaływanie wychowawcze na dzieci podczas wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych;

4.      Prowadzenie zajęć wychowawczych w swojej grupie na podstawie planu zajęć wychowawczych;

5.      Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie dziecka, jego środowiska rodzinnego w celu zoptymalizowania działań wspomagających rozwój dziecka i dokumentuje tę pracę za pomocą m.in.: różnego typu narzędzi diagnostycznych; zapisów w zeszytach obserwacji, gromadzonych materiałów pomocniczych (zdjęcia, prace dzieci); pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji poszczególnych etapów programu; prowadzenia karty obserwacji dziecka.

6.      Karmienie dzieci w oznaczonych rozkładem dnia godzinach i wyrabianie u dzieci starszych nawyków prawidłowego i samodzielnego jedzenia;

7.      Dbanie o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci;

8.      Dbanie o zdrowie dziecka;

9.      Kształtowanie pozytywnych cech charakteru;

10.  Pomaganie przy posiłkach, przy ubieraniu się dzieci;

11.  Natychmiastowe zawiadamianie dyrektora o zdarzeniach dotyczących dzieci;

12.  Kontrolowanie stanu zabawek i pomocy wychowawczych, czuwanie nad ich właściwym używaniem;

13.  Współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) dzieci w sprawach wychowania i nauczania przekazując wiadomości o rozwoju i zachowaniu wychowanków, m.in. poprzez: informację o zadaniach wynikających z realizowanego planu, a także planu rozwoju Żłobka na zebraniach; informacje przekazywane na bieżąco; comiesięczne konsultacje indywidualne (wg potrzeb);uczestnictwo rodziców w zajęciach otwartych, uroczystościach, wystawach, wycieczkach; udostępnienie do wglądu prowadzonej przez siebie karty obserwacji dziecka;

14.  Protokolant Rady Opiekuńczo-Wychowawczych;

15.  Zajmowanie się promocją Żłobka;

16.  Wykonywanie dekoracji placówki;

17.  Organizowanie spacerów i wyjść dzieci poza teren placówki;

18.  Prowadzenie kroniki;

19.  Badanie losów absolwentów;

20.  Organizowanie świąt z udziałem dzieci i rodziców według kalendarza;

21.  Współpraca z instytucjami.

§23

Do zakresu obowiązków pielęgniarki należy:

1.      Sprawowanie opieki i pielęgnacji,

2.      Karmienie, przewijanie, mycie, przebieranie dzieci, wysadzanie ich na nocnik i sprawowanie higieny ogólnej,

3.      Organizowanie zabaw ogólnorozwojowych (ćwiczeń na materacu i innych),

4.      Prowadzenia promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej wśród dzieci, personelu i rodziców;

5.      Udzielanie pomocy w stanie zagrożenia życia dziecka,

6.      Zapewnienie opieki dziecku choremu/niepełnosprawnemu,

7.      Obsługiwanie sprzętu i aparatury medycznej,

8.      Współpraca z opiekunami w procesie zapobiegania, diagnozowania, terapii i rehabilitacji,

9.      Dokumentowanie świadczeń zdrowotnych,

10.  Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie zabaw i snu.

11.  Prowadzenie nadzoru nad żywieniem dzieci (zwracanie na prawidłowe i zróżnicowane żywienie szczególnie niemowląt i dzieci przebywających na dietach eliminacyjnych).

 

§24

Do zakresu obowiązków pomocy opiekuna należy:

1.      Sprawowanie opieki nad całością gospodarki materiałowej, urządzeniami, sprzętem i mieniem znajdującym się w placówce;

2.      Pomoc opiekunowi w przygotowaniu środków dydaktycznych do zajęć;

3.      Uczestnictwo w zabawach dowolnych i zorganizowanych;

4.      Pomoc w czynnościach samoobsługowych dzieci;

5.      Dbałość o ład i czystość zabawek;

6.      Udział w dekoracji sali, stosownie do potrzeb nauczyciela;

7.      Dbałość o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie dzieci;

8.      Zgłaszanie opiekunowi wszelkich zagrożeń dla dzieci oraz zniszczeń sprzętu;

9.      Karmienie dzieci w oznaczonych rozkładem dnia godzinach i wyrabianie u dzieci starszych nawyków prawidłowego i samodzielnego jedzenia;

10.  Dbanie o porządek i czystość w pomieszczeniach znajdujących się w części żłobka;

11.  Pomoc przy prowadzeniu wycieczek, uroczystości itp.;

12.  Wydawanie posiłków dzieciom;

13.  Dbanie o porządek i czystość pomieszczenia po spożytym posiłku przez dzieci;

14.  Wykonywanie prac zastępczych w przypadku nieobecności innych pracowników;

15.  Dbałość o dobrą atmosferę pracy, życzliwą dla dzieci i rodziców;

16.  Wykonywanie innych czynności związanych z zajmowanym stanowiskiem i organizacją pracy Żłobka, a zleconych przez Dyrektora.

 

§25

Do zakresu obowiązków sprzątaczki należy:

1.      Wykonywanie czynności porządkowych w pomieszczeniach Żłobka w oparciu o przepisy sanitarno-epidemiologiczne,

2.      Utrzymywanie w należytej czystości wszystkich pomieszczeń Żłobka, mycie okien, drzwi, lamperii, oświetlenia, łazienek, ubikacji, odkurzanie pomieszczeń,

3.      Wietrzenie sprzątanych pomieszczeń,

4.      Drobne reperacje zabawek dziecięcych,

5.      Dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń Żłobka,

6.      Utrzymywanie w czystości oraz należytym porządku przed budynkiem Żłobka,

7.      Kontrolowanie zabezpieczeń obiektu przed włamaniem, czuwanie nad prawidłowym
zabezpieczeniem okien, drzwi, wejść zewnętrznych do Żłobka,

8.      Dbanie o prawidłowe wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w niezbędne środki czystości,

9.      Doraźna pomoc przy wydawaniu posiłków dzieciom,

10.  Przestrzeganie warunków sanitarno – epidemiologicznych oraz przepisów bhp i p.poż.,

11.  Przestrzeganie zasad współżycia społecznego,

12.  Znajomość zasad i metod pracy, rzetelne wykonywanie obowiązków,

13.  Dbałość o wyposażenie,

14.  Dbanie o rośliny zielone w pomieszczeniach budynku oraz na kwietnikach,

15.  Przestrzeganie właściwego i oszczędnego wykorzystywania środków czystości oraz dezynfekcyjnych,

16.  Utrzymanie w należytym stanie urządzeń elektrycznych (odkurzacze, froterki) oraz zgłaszanie przełożonemu o zauważonych nieprawidłowościach w działaniu,

17.  Dbanie o powierzone mienie,

18.  Zapalanie i gaszenie świateł wewnętrznych,

19.  Sprawdzanie zabezpieczanie pomieszczeń budynku,

20.  Uprzejme odnoszenie się do rodziców, dzieci oraz interesantów,

21.  Zastępowanie nieobecnych pracowników pomocy opiekuna,

22.  Wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez przełożonych.

ZAŁATWIANIE SKARG I ZASADY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

§26

1.      W Żłobku obowiązują następujące godziny przyjęć interesantów:

1)      Dyrektor Żłobka przyjmuje interesantów w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 8.30 do 13.00;

2)      W przypadku nieobecności dyrektora interesantów przyjmuje opiekun;

3)      Pracownicy placówki przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy.

2.      Sprawa będąca skargą po przyjęciu przez pracownika powinna być przekazana dyrektorowi placówki, w celu zapoznania się z nią;

3.      Kontrolę, nadzór i koordynację w zakresie organizacji, przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg sprawuje dyrektor;

4.      Złożone skargi winny być załatwione i rozpatrzone wnikliwie, dokładnie i terminowo;

5.      Pracownicy placówki zobowiązani są załatwić sprawy interesantów bez zbędnej zwłoki;

6.      Przy załatwieniu spraw stosuje się najprostsze i najbardziej celowe formy załatwienia zgodne z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego;

7.      Z reguły obowiązuje pisemna forma załatwienia spraw;

8.      Z rozmów przeprowadzonych z interesantami sporządza się notatki służbowe.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§27

1.      Dyrektor placówki zobowiązany jest zapoznać nowo zatrudnionych pracowników ze:

1)        Statutem Żłobka;

2)        Regulaminem Organizacyjnym Żłobka;

3)        Przepisami bhp i ppoż.

2.      Na drzwiach pomieszczeń biurowych powinny być umieszczone wywieszki informujące interesanta o zakresie prowadzonych spraw;

3.      Wszelkie przekazane w użytkowanie przedmioty, urządzenia, maszyny, sprzęt ochrony osobistej- pracownik jest zobowiązany utrzymać w należytym porządku i zgodnie z przeznaczeniem pod rygorem odpowiedzialności materialnej za zgubienie lub zniszczenie;

4.      O wszelkich przeszkodach i awariach jakichkolwiek urządzeń mogących spowodować przerwę lub zakłócenie normalnego toku pracy należy poinformować dyrektora;

5.      W przypadku zauważenia pożaru pracownik powinien niezwłocznie wszcząć alarm, powiadamiając jednocześnie o tym współpracowników i dyrektora oraz natychmiast przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy dostępnych mu urządzeń gaśniczych. Do czasu przybycia jednostki straży pożarnej akcją gaśniczą powinien kierować pracownik najbardziej zaznajomiony ze sprzętem gaśniczym;

6.      W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownicy obowiązani są niezwłocznie udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy oraz zawiadomić o tym przełożonych poszkodowanego pracownika a także wezwać pogotowie ratunkowe;

7.      Przed rozwiązaniem stosunku pracy pracownik zobowiązany jest zwrócić pobrane materiały, urządzenia oraz inne przedmioty stanowiące własność Żłobka, jak i uregulować wszelkie zobowiązania w stosunku do placówki.

8.      Dyrektor jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Żłobka.

§28

Regulamin Żłobka „PROMYCZEK” wchodzi w życie z dniem podpisania go przez Dyrektora Żłobka i podlega obowiązkowo podaniu go do wiadomości wszystkich pracowników.

 

Statut Żłobka Gminnego „Promyczek”

Z Siedzibą W Lini  Ul. Kaszubska 15

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.      Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, której pełna nazwa brzmi: Żłobek Gminny „Promyczek”, zwany w dalszej treści „Żłobkiem” 

2.      Żłobek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności                                           na podstawie:

1)      ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157);

2)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.);

3)      ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.);

4)      niniejszego statutu.

§ 2.

1.      Żłobek jest samodzielną, wydzieloną organizacyjnie gminną jednostką budżetową.

2.      Żłobek nie posiada osobowości prawnej.

3.      Siedziba Żłobka mieści się w Lini, 84-223 Linia  ul. Kaszubska 15

4.      Organem prowadzącym Żłobek jest Gmina Linia.

 

Rozdział 2

Cele i zadania Żłobka

§ 3.

Podstawowym celem Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności profilaktyczno-zdrowotnej, opiekuńczej i wychowawczej, wspomagającej wyrównanie szans rozwoju dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat.

§ 4.

 Do zadań Żłobka należy:

1)      zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2)      zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, profilaktyczno-zdrowotnej, wychowawczej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;

3)      prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci

4)      dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci;

5)      współdziałanie z rodzicami w wychowywaniu dzieci;

6)      zapewnienie dzieciom w czasie ich pobytu w Żłobku odpowiedniego do wieku i stanu zdrowia wyżywienia zgodnego z normami i zasadami dietetyki.

 

§ 5.

 Cele Żłobka są osiągane, poprzez:

1)      stosowanie różnych metod i form pracy z dziećmi, uwzględniających ich rozwój psychomotoryczny;

2)      stymulowanie procesów rozwojowych dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy;

3)      zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku w formach dostosowanych do ich wieku;

4)      zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu;

5)      współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi), w tym poprzez organizację spotkań, zajęć otwartych oraz włączanie rodziców w działalność grupy.

 

Rozdział 3

Warunki przyjmowania i pobytu dzieci w Żłobku

§ 6. 

1.      Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie pobytu dziecka w Żłobku do 4 roku życia.

2.      Do Żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) zamieszkują na terenie Gminy Linia.

3.      Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają (z zachowaniem ust. 1 i 2):

1)      dzieci obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących zawodowo lub uczących się;

2)      dzieci rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego dziecko                              (w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi                 w wieku do lat 3);

3)      dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;

4)      dzieci rodzica (prawnego opiekuna), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;

5)      dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej).

4.      Dzieci spoza Gminy Linia będą przyjmowane do Żłobka na dany rok szkolny tylko                            w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Linia i posiadania wolnych miejsc w Żłobku.

§ 7.

 

1.      Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka objętego opieką mają prawo do:

1)      uzyskania informacji na temat planu pracy w grupach;

2)      uzyskania informacji na temat rozwoju psychofizycznego ich dziecka;

3)      wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania Żłobka i pracowników Żłobka, w tym dyrektora.

2.      Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka objętego opieką zobowiązani są do:

1)      przestrzegania statutu Żłobka;

2)      zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

3)      przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka osobiście lub przez upoważnioną przez siebie osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

4)      terminowego uiszczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku;

5)      przyprowadzania do Żłobka wyłącznie dziecka zdrowego.

 

Rozdział 4

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku

 § 8.

1.      Pobyt dziecka w Żłobku jest płatny, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ponoszenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka przebywającego w Żłobku.

2.      Żłobek pobiera opłaty od rodziców (prawnych opiekunów) za korzystanie z usług Żłobka wyliczone w oparciu o przyjęte w drodze odrębnej uchwały Rady Gminy Linia  stawki opłaty uwzględniające:

1)      opłatę za pobyt dziecka w Żłobku, nie dłużej jednak niż 10 godzin dziennie ustaloną jako iloczyn stawki dziennej oraz liczby dni pobytu dziecka w Żłobku;

2)      opłatę dodatkową za wydłużony (na wniosek rodziców, prawnych opiekunów) pobyt dziecka w Żłobku, przekraczający 10 godzin dziennie;

3)      opłatę za wyżywienie (stawkę żywieniową) równą kosztowi surowca zużytego do przyrządzania posiłków dla dzieci, zgodnie z normami żywienia właściwymi dla dzieci do lat 3.

3.      Wysokość opłaty za wyżywienie o których mowa w ust. 2 pkt. 3  ustala co roku Dyrektor Żłobka.

4.      Opłaty, o których mowa w ust. 2, za czas przebywania dziecka w Żłobku wnosi się            z dołu do 10 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc. 

5.      Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za wyżywienie i pobyt dziecka w Żłobku określa umowa zawierana pomiędzy dyrektorem Żłobka a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

 

Rozdział 5

Organizacja Żłobka

§ 9. 

1.      Żłobek stanowi zakład pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

2.      Dyrektor Żłobka jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w nim pracowników             i reprezentuje Żłobek na zewnątrz.

3.      Dyrektor Żłobka działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy Linia.

4.      Organizację wewnętrzną Żłobka określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Żłobka.

5.      W regulaminie organizacyjnym Dyrektor Żłobka ustala godziny pracy Żłobka, biorąc pod uwagę opinie rodziców.

6.      Dyrektor Żłobka jest odpowiedzialny za realizację zadań określonych w § 4 oraz za:

1)      dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Żłobka;

2)      opracowywanie rocznych planów finansowych Żłobka;

3)      racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi Żłobka;

4)      sprawne administrowanie i zarządzanie majątkiem Żłobka.  

7.      Dyrektor w celu realizacji zadań wydaje zarządzenia i regulaminy.

 

Rozdział 6

Mienie Żłobka

§ 10.

Żłobek gospodaruje powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami i zapewnia jego należytą ochronę, jak również jego właściwe wykorzystanie.

 

Rozdział 7

Gospodarka finansowa

§ 11.

1.      Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest w formie właściwej dla gminnej jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2.      Źródłami finansowania Żłobka są:

1)      środki finansowe z budżetu Gminy Linia;

2)      opłaty wnoszone przez rodziców za usługi świadczone w ramach działalności statutowej;

3)      inne dochody uzyskane w sposób przewidziany przepisami prawa.

3.      Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan finansowy, obejmujący planowane dochody i wydatki Żłobka.

4.      Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

 

Rozdział 8

Nadzór i kontrola nad Żłobkiem

§ 12.

1.      Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Wójt Gminy Linia.

2.      Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

1)      warunki i jakość świadczonej opieki;

2)      realizację zadań statutowych;

3)      prawidłowość gospodarowania mieniem;

4)      gospodarkę finansową.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§ 13.

1.      Żłobek używa pieczęci podłużnej o treści: Żłobek Gminny „Promyczek” w Lini              ul. Kaszubska 15, 84-223 Linia.

2.      Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym dla jego nadania.